Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55

Zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou v obci Radešín je pro smluvní odběratele zabezpečeno vodovodem pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Radešín (dále OR).

Provozovatel vodovodu

obec Radešín
- zástupce ve věcech provozních: Jaroslav Neubauer, tel.606 284 058
- zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Tulis
- odpovědná osoba dle §6zVaK: Ing. Zdeněk Tulis

Popis vodovodu:

1. zdroje vody (prameniště)

S1 – kopaná studna „ovčačka“: průměr2,5m, hl.4,5m, vydatnost 0,3-1,7l/s – vlastník OR
S2 – kopaná studna současně sběrná: průměr3,0m, hl.6,0m, vydatnost 0,1/s – vlastník OR.
S3 - vrtaná studna: průměr200mm, hl.35m, hladina 16m pod terénem, vydatnost 1,0-1,1l/s - vlastník OR
Ze sběrné studny je napojen výtlačný a zásobovací řad obce (větev A).
Právo na čerpání vody ze všech zdrojů je v držení obce Radešín.
Pozn.:údaje o vydatnosti převzaty z hydrologického posudku 2020

2. vodárenské objekty

- čerpací stanice: zděný objekt u prameniště S2 s technologií čerpání do vodovodní sítě a vodojemu a technologií úpravny vody
- vodojem: akumulační vodojem podzemní o objemu 50m3 se zděnou armaturní komorou
- tlaková stanice: na větvi B pro posílení tlaku

3. vodovodní řady:

3.1 - svodné řady

S2-S3: litina, průměr 80mm+PE63(DN42mm), dl.170m
S1-S2: PE90(DN75mm), dl.172m

3.2 výtlačné a zásobovací řady
  • řad A (S2-vodojem): část1 PVC100mm v dl.447m, část2 litina100mm, dl.491m
  • řad A1 (řad A -RD4) : PE50, dl.163m
  • řad A2 (vodojem-produčka) : Li100mm, dl.215m
  • řad A3 (produčka-RD26) : PE50mm, dl.173m
  • řad A4 (BD2-RD15) : PE50mm, dl.105m
  • řad A5 (ulička) : PVC80mm, dl.90m
  • řad A6 (RD14-RD44) : PE50mm, dl.147m
  • řad B (řad A - směr Bobrová) : osazen AT stanicí, PVC80mm, dl.362m
  • řad B1 (B-RD7) : PVC80mm, dl.86m

Spotřeby vody

rok čerpání ze země (m3/rok) povolený limit (m3/rok) spotřeby (m3/rok) ztráty (m3/rok) závazek
zdroj S1 (ovčačka) zdroj S2 (sběrná) zdroj S3 (vrt) celkem proplach úpravny dodávka obec ∑ odběratelé (dodané množství) průměrná denní spotřeba ztráty v potrubí ztráty v potrubí v % ztráty celkem ztráty celkem v % sjednané množství rezerva rezerva v %
2020657542661738004431391310,751811,75455154228,50
2019540938008014608432611,92826,12108320,025745141924,70
201838000388210,6
20173800036089,9
rokpočet odběrných místpočet přípojekpočet připojených osob
stavby užívané trvalestavby užívané rekreačněbytyprovozovnycelkemtrvalerekreačně
2020332367695411650
2019332366685212444
2018332266675211846
2017??????

Historie vodovodu

Vodovod byl v obci Radešín vybudován v letech 1964-1967 Státním statkem Křižanov (větev A, zdroj S1 a S2, vodojem). V roce 1979 byl vodovod převeden na Čsl. stát. V roce 1988 byl vybudován zdroj S3 s potrubím do S2. Převedení majetku státu na obec Radešín proběhlo v roce 1995. V roce 1993-4 byla vybudována obcí Radešín větev B a následně v roce 1994 tlaková stanice na této větvi. V roce 1995 byla rekonstruována část větve A – výměna oceli za PVC. V roce 2003 byla vybudována větev A5. V roce 2017-18 byla vybudována větev podél rybníka RD14-RD44,46. V roce 2018 byla zprovozněna nová úpravna vody.