Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Ochrana osobních údajů (GDPR)

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k účelu, pro který je zpracováván. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. OÚ nejsou předávány do nečlenských států Evropské unie. OÚ nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Radešín
Sídlo: Radešín 58, IČO: 00599727, DS: gprav99
telefon: +420 606 681 285
e-mail: obec.radesin@seznam.cz

Pověřenec pro OÚ: Irena Hubáčková
Telefon: +420 773 775 815, e-mail:hubackova.gdpr@seznam.cz


Dokumenty:
Informace o ochraně osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů - občané
Zásady ochrany osobních údajů - zaměstnanci
Námitka proti zpracování osobních údajů
Odvolání souhlasu se zpracování osobních údajů
Stížnost na zpracování osobních údajů
Žádost o odstranění osobních údajů
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
Žádost o opravu osobních údajů
Žádost o přenos osobních údajů
Žádost o přístup k osobním údajům