Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Voda 2020

Vodovod

a) odběr vody v roce 2020:
Obec začala měřit odběr vody ze zdrojů S1 a S3. Zdroj S2 technicky měřit nelze. Po opravě přivaděče S1-S2 a zdroje S1 zprovozněné 16.4.2020 pokryla ovčačka prakticky veškerou spotřebu vody obce a hotelu.

V úpravně vody se též v březnu 2020 provedla úprava technologie a to tak, že přes úpravnu jde pouze v případě potřeby surová voda ze zdroje S3 (vrt), která se poté shromažďuje ve sběrné studni (S2). S3 (vrt) má vyšší obsah Fe a Mn. Voda ze zdroje S1 (ovčačka) má jakost pitné vody, a proto se bez úpravy shromažďuje ve sběrné studni (S2). Sběrná studna (S2) je chemicky zabezpečena.
Tímto novým technologickým řešením se vyřešily problémy s jakostí pitné vody. Předchozím technologickým řešením, kdy přes úpravnu procházela, jak voda ze zdroje S1 (ovčačka), tak surová voda ze zdroje S3 (vrt), nebylo možné úpravnu správně nastavit. Nastavení úpravny bylo citlivé na poměr mísení vody z ovčačky a z vrtu. Jelikož tento poměr nebyl v čase konstantní, ve vodě někdy zůstávalo vyšší množství Fe a Mn.

Z hlediska pokrytí pitnou vodou se nám dostává poprvé do ruky přehled o vydatnosti zdrojů a sledují se další údaje pro zajištění potřeby vody pro obyvatele včetně plánování dostatku vody pro rozvoj obce a napojování dalších odběratelů. Ztráty v potrubí cca 12% ukazují na „nekvalitu“ těsnosti zásobovacích řadů a vodojemu.

b) náklady na provoz vodovodu:

Po 2 letech sledování nákladů se podařilo identifikovat všechny náklady související s provozem vodovodu. Příjmy se v roce 2020 skládají z příjmů od obyvatel a hotelu. Níže uvádíme souhrnná čísla:
Dotace z rozpočtu obce oproti předchozím rokům byla poskytnuta pouze občanům s trvalým pobytem. To vedlo k úspoře
z rozpočtu obce na provoz vodovodu 24.000,-Kč.

c) měření spotřeby vody:

V roce 2020 se osadily vodoměry na zdroje vody S1 a S3, na výtlačný řad do obce (na začátku řadu) a měří se přepad z úpravny (proplach) do potoka. V srpnu byl uveden do provozu vodoměr na přípojce do hotelu, neboť odebírá vodu z vodovodního systému obce. U odběratelů pokračovalo osazování vodoměrů s dálkovým odečtem, zbývá osadit 6RD. Nové vodoměry vzhledem k ceně prozatím nebudou osazovány u chat. Všechna osazená měřidla umožní provozovateli mít přehled o kapacitách zdrojů, spotřebě občanů a hotelu a znalost o rezervách pro další odběratele.

Nová měřidla s dálkovým odečtem jsou pro všechny odběratele spravedlivá a vylučují předchozí stav, kdy docházelo k nesprávným odečtům. Všechny zjištěné nesprávné odečty z předchozích roků, které způsobily obci pohledávky 40tis.Kč, jsou k dnešnímu dni odstraněny a doplaceny nebo se splácejí. Odběratelé dostávají přehledné vyúčtování s možností kontroly spotřeby, ceny a výši dotace ze strany obce poskytované občanům s trvalým pobytem.

d) plány na rok 2021:

Obec plánuje dokončení osazení zbývajících měřidel a drobné opravy na vodárně. Vrt S3 slouží po opravě přivaděče z ovčačky jako záloha (v roce 2020 prakticky nevyužíván). Plánuje se projekt a povolení pro opravu vodovodu u RD7.


Kanalizace

a) množství odpadních vod (OV) za rok 2020:Celkové množství OV na ČOV není obci známo. Instalace vodoměru na přípojku hotelu proběhla 3.8.2020 a navíc si vlastník hotelu zřídil nepovolený druhý zdroj vody. Pro stanovení spotřeby hotelu vycházíme ze směrných hodnot dle z.274/01Sb., která stanovuje spotřebu hotelu 5.000m3/rok a které koresponduje s posledním vydaným povolením. Celkové množství odpadních vod je 9.125m3/rok, z toho obec je 3.781m3/rok a hotel je cca 5.000m3/rok. Případné dešťové vody je dovoleno odlehčovat (vést mimo ČOV). V návrhu smlouvy o čištění odpadních vod je již poměr hrazení nákladů obec/hotel řešen poměrem změřených nátoků OV tj.za rok 2020: 3.781/5.000 (43% obec) oproti staré vypovězené smlouvě, která zavazovala obec k hrazení 2/3 (66%) nákladů bez ohledu na množství OV. Úspora pro rozpočet obce za výdaje na čištění OV je cca 30.000,-Kč/rok. Dešťové vody ze střech budov byly z kanalizace obce odstraněny, jak prokázala zkouška mlhováním provedená VAS a.s. Jediný nátok byl zaznamenán z cca 1/4střechy z hotelu, který byl vyzván k odstranění závadného stavu. Na odstranění balastních vod z kanalizace se pracuje dlouhodobě.

b) náklady na provoz:

I zde se povedlo identifikovat všechny náklady související s provozem kanalizace.


x) Předpokládané náklady dle roku 2019, provozovatel ČOV vykázal obci podíl nákladů ve výši 324.710,-Kč, se kterými obec nesouhlasí. Dotace z rozpočtu obce oproti předchozím rokům byla poskytnuta pouze občanům s trvalým pobytem. To vedlo k úspoře z rozpočtu obce na provoz vodovodu 33.000,-Kč.
V roce 2020 byla uplatněna 1 pokuta odběrateli za opakované napojení dešťových vod do splaškové kanalizace obce.

c) ČOV:

Ze studie zpracované pro obec VH atelierem s.r.o. plyne, že zatížení stávající ČOV je v souladu s našimi předchozími odhady, tedy pro stávající napojené stavby (obec+hotel+pivovar) 300EO (ekvivalentních obyvatel) oproti udávané kapacitě 96EO. Vedení obce je přesvědčeno, že řešením je nová obecní ČOV, která by měla mít kapacitu 255EO. Zahrnovala by další dosud nenapojené subjekty včetně zámku a výhledu výstavby cca 10RD.

d) plány na rok 2021:

V letošním roce by měly pokračovat finančně náročné opravy kanalizace (především nejstarší stoky B směr Bobrová) identifikované kamerováním (celkem 23závad). U stoky C3 vybudované 2018 je uplatněna reklamace (nefunkční řízení čerpadel u přečerpávačky a prohnuté potrubí). Obě závady jsou již opraveny. Pět odběratelů bylo vyzváno k opravě vnitřní kanalizace a přípojek. Příprava ČOV pokračuje dle harmonogramu a ze strany obce je vše připraveno. Rychlost realizace závisí na mnoha faktorech a zájmech různých subjektů.

Závěr:

Celkové úspory na spravedlivém účtování nákladů na čištění odpadních vod a na neposkytování dotace z rozpočtu obce na vodné a stočné odběratelům bez trvalého pobytu (bez daňového příjmu pro obec) byly za rok 2020 ve výši 87.000,-Kč.
Takto získané prostředky budou dále investovány do oprav vodovodu a kanalizace.