Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Opravy vodovodu a kanalizace obce v roce 2021

Opravy vodovodu
Rozsáhlé opravy vodovodu proběhly v roce 2020 v celkové výši 841.460,-Kč. V roce 2021 jsou plánovány jen dílčí opravy menšího rozsahu – oplocení studny, výměna dveří vodárny a dokončení osazení vodoměrů (zbývá 6ks). Projekčně se připraví zokruhování řadu B1 pro vyřešení situace u RD7.

Opravy kanalizace
V roce 2020 byla provedena opravy stoky C1 výměnou zcela nevhodného potrubí DN 150 za PVC DN250SN12. Na základě monitoringu stavu provedeného v roce 2020 proběhnou v roce 2021 rozsáhlé opravy kanalizace.

Bylo identifikováno 34 závad:
 • 5 závad se týká přípojek (vlastnící byli vyzváni k opravě, dvě jsou již opraveny a převzaty)
 • 3 závady jsou těsně podlimitní a jsou určeny ke sledování
 • 1 závada byla reklamována a je již opravena (stoka C3)
 • 19 závad bude nutné opravit výkopově nebo bezvýkopově
 • 6 závad je tak závažných, že se uvažuje o nové stoce v délce cca 40m+2šachty


  Obr. 1: Schéma závad kanalizace

  Závady se týkají především nejstarší části – stoky B a částí budovaných tzv. v „akci Z“, u kterých je velkým problémem jejich profil DN200mm nesplňující ČSN a pevnost, proto je mnoho závad způsobeno deformací potrubí.

  Dalším nelehkým problémem pro řešení je souběh s jinými sítěmi např. souběh plynovodu a stoky C4 nebo souběh nové stoky C3 s vodovodem pitné vody (viz. foto - rok vybudování 2018). Minimální vzdálenost má být min. 60cm.
  Oprava tohoto stavu bude v letošním a příštím roce stát nemalé finanční prostředky a ne vše se podaří opravit.


  Obr. 2: Souběh stoky C3 s vodovodem pitné vody