Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Odpady 2020

Obec tímto informuje občany o nákladech za odpady v roce 2020 a o novém zákoně o odpadech č.541/2020 Sb, který byl schválený 23.12.2020 s účinností od 1.1.2021.

Vyúčtování nákladů za odpady v naší obci za rok 2020
Výdaje
Výdaje za odvoz SMĚSNÉHO odpadu95.118,-
Výdaje za odvoz TŘÍDĚNÉHO odpadu64.536,-
Ostatní administrativní výdaje968,-
Výdaje celkem160.622,-


Příjmy
Odměna za třídění28.600,-
Poplatky od občanů58.800,-
Platby od podnikatelských subjektů3.500,-
Vymožené pohledávky6.000,-
Příjmy celkem96.900,-


Rozdíl = dotace obce- 63.722,- Kč
Výše nákladů na občana (rekreační objekt)892,- Kč
Výše poplatku400,- Kč


Obec dotuje z rozpočtu 55% nákladů na odpady.

Nový odpadový zákon
Jeho cílem je postupné snižování produkce odpadů a zvyšování míry třídění a recyklace odpadů v rámci celé EU. Nástrojem, jak tohoto cíle dosáhnout, je:

a) postupné, leč velmi strmé, navyšování poplatků za skládkování nevytříděného – tedy směsného komunální odpadu (černé popelnice)
 • z dnešních 500,- Kč/t
 • na 800,- Kč/t v roce 2021 pro nadlimitní množství (které je stanoveno na 200 kg/os.,rok)
 • postupně na 1850,- Kč/t v roce 2029 pro nadlimitní množství (které bude jen 120 kg/os.,rok)


  b) postupná povinnost obce zajistit, aby recyklovatelné složky tvořily
 • v roce 2025 alespoň 60% z celkového množství odpadu
 • v roce 2035 a následujících letech 70%
  Pokud obec nezajistí splnění tohoto třídícího cíle, může být sankcionována pokutou 200.000,-Kč.
  V roce 2020 byla míra třídění v naší obci 29% (2015 – 18%, 2018 – 22%).

  Nový zákon s sebou přináší povinnost pro obce připravit novou vyhlášku o poplatcích za komunální odpad od 1.1.2022 a zároveň nutnost zvýšení tohoto poplatku. Jaká bude míra navyšování poplatku závisí na tom, jaká úroveň třídění odpadu bude v dané obci.

  Co dalšího vyplývá z nového zákona pro občany a podnikatele na území obce?
 • podnikající osoby a podnikající fyzické osoby budou mít povinnost uzavřít smlouvu buď se svozovou firmou, nebo s obcí na likvidaci jejich odpadu. V případě smlouvy se svozovou firmou budou muset vést průběžnou evidenci a každý rok jí odevzdávat na MěÚ NMNM. Obec v této věci osloví podnikatelské subjekty a nabídne jim uzavření smlouvy
 • v případě stavebního a demoličního odpadu - před vznikem tohoto odpadu musí být jeho předání oprávněnému subjektu zajištěno písemnou smlouvou
 • nový zákon konečně umožní řešení černých skládek

  Co nás čeká?
  Jak plyne z výše uvedeného, smyslem nového zákona je snížit produkci odpadu jako takového – tedy nejen směsného, ale i tříděného. Cílem tedy není nashromáždit co nejvíce např. plastů, ale naopak – co nejméně plastů, papíru atd. a především co nejméně směsného odpadu. Klíčem, jak tohoto stavu docílit, je následující obrázek:

 • Předcházení vzniku odpadů – tedy přemýšlet už při nakupování. Nebrat si zbytečně igelitové tašky a sáčky, upřednostňovat např. nápoje ve vratných obalech, upřednostňovat jedno větší balení před několika menšími apod.
 • Opětovné použití – v některých obcích fungují tzv. RE-USE centra. Lidé přinesou na určené místo to, co již nepotřebují a někdo jiný si tuto věc může vzít k dalšímu používání.
 • Recyklace a kompostování – důsledně třídit odpad v domácnostech. Nedávat do směsného odpadu nic z toho, co může být recyklováno.
 • Využívání výrobků z recyklovaných materiálů, spadá sem i energetické využití.
 • Odstraňování: minimum odpadu umístit na skládku.

  Jak již bylo řečeno, účinným nástrojem, jak tohoto stavu docílit, bude finanční tlak a zároveň vstřícnější přístup svozových společností k občanům. Například některé svozové společnosti již nyní realizují pytlový sběr (lidé třídí plasty a papír do pytlů, které v určený čas umístí před dům a svozová firma je odveze přímo od místa bydliště) nebo vyprazdňování barevných popelnic přímo u domu (lidé mají nejen černou, ale i modrou, žlutou a popř. hnědou popelnici na tříděný odpad, přičemž popelnice nakoupí obec a lidé je mají pronajaté).

  Poplatky budou moci být nově určeny dvojím způsobem. Buď jako do současnosti, tedy že celkové náklady se vydělí počtem občanů a rekreačních objektů a vyjde cena na občana/rok. Anebo spravedlivějším systémem, ve kterém ti, co třídí odpad, nedoplácí na ty, kteří odpad netřídí. Tento systém je označován zkratkou PAYT a znamená „zaplať, kolik vyhodíš“. Principem je, že se buď každá popelnice na svozovém autě před vysypáním zváží, nebo se platí za vývoz každé jedné popelnice. Oba systémy lze doplnit dotací obce z rozpočtu.

  Uvidíme, jaká řešení nabídnou svozové firmy v okolí naší obce. Zajímají nás Vaše názory, jaký systém by vám vyhovoval, a pro tento účel připravíme další anketu. Na přípravu nové vyhlášky máme ještě 10 měsíců.