Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55

Zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou v obci Radešín je pro smluvní odběratele zabezpečeno veřejným vodovodem ve vlastnictví obce Radešín (dále OR), jehož část provozně souvisí s vodovodem ve vlastnictví fyzické osoby(dále FO).

Provozovatel vodovodu

obec Radešín
- zástupce ve věcech provozních: Jaroslav Neubauer, tel.606 284 058
- zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Tulis
- odpovědná osoba dle §6zVaK: Ing. Zdeněk Tulis

Popis vodovodu:

1. zdroje vody (prameniště)

S1 – kopaná studna „ovčačka“: průměr2,5m, hl.4,5m, vydatnost 0,4l/s – vlastník OR
S2 – kopaná studna současně sběrná: průměr3,0m, hl.6,0m, vydatnost 1,06l/s – vlastník OR.
S3 - vrtaná studna: průměr200mm, hl.35m, hladina 16m pod terénem, vydatnost 0,6l/s - vlastník FO
Ze sběrné studny je napojen výtlačný a zásobovací řad obce (větev A) a zásobovací řad hotelu (větev C)
Právo na čerpání vody ze všech zdrojů je v držení obce Radešín.
Pozn.:údaje o vydatnosti převzaty z provozního řádu a nemusí být aktuální

2. vodárenské objekty – vlastník OR

- čerpací stanice: zděný objekt u prameniště S2 s technologií čerpání do vodovodní sítě a vodojemu a technologií úpravny vody
- vodojem: akumulační vodojem podzemní o objemu 50m3 se zděnou armaturní komorou
- tlaková stanice: na větvi B pro posílení tlaku

3. vodovodní řady:

3.1 - svodné řady

S2-S3: litina, průměr50mm, dl.170m – vlastník FO
S1-S2: ocel, průměr70mm, dl.180m – vlastník OR

3.2 výtlačné a zásobovací řady
  • řad A (S2-vodojem): část1 PVC100mm v dl.447m, část2 litina100mm, dl.491m - vlastník OR
  • řad A1 (řad A -RD4) : PE50, dl.163m - vlastník OR
  • řad A2 (vodojem-produčka) : Li100mm, dl.215m - vlastník OR
  • řad A3 (produčka-RD26) : PE50mm, dl.173m - vlastník OR
  • řad A4 (BD2-RD15) : PE50mm, dl.105m - vlastník OR
  • řad A5 (ulička) : PVC80mm, dl.90m - vlastník OR
  • řad A6 (RD14-RD44) : PE50mm, dl.147m - vlastník OR
  • řad B (řad A - směr Bobrová) : osazen AT stanicí, PVC80mm, dl.362m - vlastník OR
  • řad B1 (B-RD7) : PVC80mm, dl.86m - vlastník OR
  • řad C (S2-hotel): vlastník FO

Spotřeby vody

rokspotřeba vody (m3/rok)
obechotelcelková
vodárna (m3/rok)odběratelé (m3/rok)ztráty m3/rok)průměr (m3/den)roční (m3/rok)průměr3/den)roční (m3/rok)průměr (m3/den)
2019
2018?3.882?10,5????
2017?3.608?9.9????
rokpočet odběrných místpočet přípojekpočet připojených osob
stavby užívané trvalestavby užívané rekreačněcelkemtrvalerekreačně
20194221635111948
20184220625011846
2017??????

Historie vodovodu

Vodovod byl v obci Radešín vybudován v letech 1964-1967 Státním statkem Křižanov (větev A, zdroj S1 a S2, vodojem). V roce 1979 byl vodovod převeden na Čsl. stát. V roce 1988 byl vybudován ČSÚ zdroj S3 s potrubím do S2 a větev C do hotelu. Převedení majetku (kromě částí vlastněných ČSÚ) na obec Radešín proběhlo v roce 1995. V roce 1993-4 byla vybudována obcí Radešín větev B a následně v roce 1994 tlaková stanice na této větvi. V roce 1995 byla rekonstruována část větve A – výměna oceli za PVC. V roce 2003 byla vybudována větev A5. V roce 2017-18 byla vybudována větev podél rybníka RD14-RD44,46. V roce 2018 byla zprovozněna nová úpravna vody.