Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55

Zastupitelstvo obce Radešín na základě usnesení č. 22/21 Zastupitelstva obce Radešín ze dne 19. 5. 2021 vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Radešín. Do dokumentace „Územní plán Radešín“ v tištěné podobě lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, kancelář č. 1.105 a na Obecním úřadu Radešín.

úřad územního plánování:
MěÚ NMNM, odbor SŽP
oprávněná úřední osoba:
Ing. Sylva Urbancová
zadavatel UP:
obec Radešín
zástuce zadavatele:
Mgr. Jolana Tulisová


Soubory ke stažení

A1_Výkres základního členění území
A2_Hlavní výkres
A3_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
B1_Koordinační výkres
B2_Výkres širších vztahů
B3_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
B4_Koncepce technické infrastruktury
Textová část