Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55

CO DO KANALIZACE ODPADNÍCH VOD NEPATŘÍ

V naší obci máme malou biologickou ČOV, u které je čištění vod zajišťováno živými mikroorganismy vysoce náchylnými na látky, které nepatří do kanalizace. Pro zachování jejího bezporuchového provozu je nutné respektovat podmínky pro vypouštění odpadních vod a nevypouštět látky, které do kanalizace nepatří. Jak se ke kanalizaci budeme chovat, takové budou náklady na čištění a tedy i stočné.

1. tuky - velký problém pro kanalizaci

Pokud vypustíte do kanalizace různé jedlé oleje a tuky ohřáté při vaření dojde po ochlazení tuku v kanalizaci ke vzniku hrudek, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají potrubí, čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci, obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra a dojde k úplnému ucpání kanalizace. Následně musí provozovatel provést čištění kanalizace. Stejně tak tuk působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod a to tím, že prochází čistírnou a zhoršuje vlastnosti aktivovaného kalu a následně tedy i odtokové parametry odpadní vody do recipientu.

Řešení pro domácnosti:
Oleje a tuky je nutné separovat a např. odevzdat jako tříděný odpad.
Řešení pro restaurační provozy:
Pro tyto provozy platí povinnost zachycení tuků v lapácích tuků a olejů a povinnost řádně je provozovat.

2. pevné odpady z drtičů kuchyňského odpadu

Kuchyňské pevné odpady nepatří do kanalizace. Lehce oddělitelný pevný odpad v případě drcení nesmí být vypouštěn do kanalizace. Takovýto kuchyňský odpad způsobuje ucpání kanalizační přípojky nebo veřejné kanalizace, zanesení čerpacích stanic, zvýšení zápachu a podporuje množení hlodavců v kanalizaci. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné kanalizace odpadní voda významně překračuje limit NL cca 10x (odhadem 4000 – 5000 mg/l NL oproti povoleným 500mg/l).

3. desinfekční prostředky

V naší veřejné splaškové kanalizaci protéká denně cca 12m3, tj. 0,10-0,15l/s. Toto množství lze přirovnat k výtoku z 1 kohoutku. Při takto malém průtoku je každé nadměrné použití desinfekčních prostředků pro biologickou ČOV značný problém. Jeden litr SAVA spolehlivě zabije všechny bakterie v ČOV a čistící proces se zastaví. Obnova trvá 2-3dny.

4. bazénové vody

Bazénové vody při vypuštění do splaškové kanalizace způsobí efekt jako dešťové vody, tzn. při rychlém vypuštění vyplaví bakterie do potoka a nebo způsobí velké naředění vody a bakterie se nemají čím živit. Při velikosti bazénu cca 5-10m3 se jedná prakticky o navýšení nátoku na ČOV o 50-100% za den. Navíc použití různých desinfekcí u bazénových vod má stejný dopad na bakterie v ČOV jako desinfekční prostředky – viz b.3.

5. odpadní vody z jímek a septiků

Vody z jímek a septiků a případně domovních ČOV není dovoleno do splaškové kanalizace vypouštět. Při časovém zdržení více jak 24hod. dochází ke změně vlastností odpadních vod, které se pak stávají pro bakterie na ČOV toxické. Kanalizace musí být napojeny napřímo mimo jímky a septiky.

6. odpadní vody z provozoven

Odpadní vody z provozoven nemusí mít charakter splaškových vod, tj. vod vznikajících jako produkt lidského metabolismu. Pokud se jedná o vody průmyslové (všechny vody, které nemají charakter OV z domácností), musí mít provozovatel před vypuštěním do kanalizace tzv. předčištění schválené provozovatelem kanalizace a vodoprávním úřadem.

7. balastní vody, drenážní vody, dešťové vody

Není dovoleno vypouštět do splaškové kanalizace
- podzemní vody čerpané při stavbě
- podzemní vody z drenážních systémů
- dešťové vody ze střech a zpevněných ploch

z důvodu kapacitního přetížení ČOV na nátoku způsobující vyplachování živých mikroorganismů a tím sníženou schopnost čistit odpadní vody.

Splašková kanalizace ve vlastnictví odběratele (občana) musí být těsná, odvádět vody pouze z obytné stavby a napojená jednou přípojkou přes kontrolní šachtu do veřejné stoky.

8. pevné odpady

Do kanalizace nelze vypouštět žádné pevné látky typu hygienických vložek, tzv.papírových vlhčících ubrousků (jsou často na bázi plastu), kondomy, dětské pleny, zbytky plastů, textilu apod. Tyto látky mohou ucpat kanalizaci a na ČOV se hromadí a je nutné je mechanicky separovat, protože je nelze v procesu biologického čištění odbourat. Z pevných odpadů je možné vypouštět pouze toaletní papír.