Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Výsledky dotazníku - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Anketa, která probíhala v srpnu 2021, se zúčastnilo 17 čísel popisných ze 41 oslovených, tedy 41%.
V textu níže najdete celkové výsledky.


1. Upřednostnili byste poplatek za osobu a rok – stejný pro všechny (jak je tomu dosud) – bez ohledu na to, jak kdo třídí (možnost A), nebo byste zavedli spravedlivější systém, při kterém by ti, co poctivě třídí, nedopláceli na ty, kteří netřídí? V tomto případě by se vážily popelnice nebo by se zavedly známky za jeden vývoz popelnice (možnost B).
A: 9x
B: 8x

2. Některé obce, které zavedly systém B (vážení popelnic) se od tohoto systému vrátily zpět ke stejnému poplatku pro všechny, protože někteří občané ve snaze ušetřit vyhazovali svůj směsný odpad do obecních kontejnerů (takže žádná úspora pro obec nevznikla) nebo například do lesa. Objevily se černé skládky a nepořádek v okolí obce. Hrozí podle vašeho názoru toto nebezpečí i v naší obci?
A: ano, s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou 9x
B: ne 2x
C: nedokážu odhadnout 7x

3. Jakou část celkových prostředků na svoz a likvidaci odpadů by měla obec dotovat? (Nyní dotuje cca 50%, reálná cena známky na os/rok byla v roce 2020 celkem 892,-Kč.)
A: stejnou jako dosud (50%) 14x
B: nižší (tím by zbylo více prostředků na investiční výdaje do společného majetku, například na zpomalovací prvek při vjezdu do obce od Bobrové, na úpravu prostoru zastávky atd.) 2x
C: vyšší 1x
D: žádnou (0%) (v mnoha obcích to takto mají) 1x

4. Strpěli byste kontejnery na papír a plast v blízkosti Vašeho domu (hned vedle nebo naproti přes ulici)? (Rozmístěním více kontejnerů po obci by se snížila docházková vzdálenost a tím by se zvýšila pravděpodobnost třídění.)
Ano: 7x
Ne: 9x

5. Byli byste ochotni obci pronajmout část svého pozemku na umístění 2 kontejnerů (na papír a plast) (Tedy pokud se Vás to týká – máte neoplocený pozemek podél místní komunikace.)
Ano: 1x
Ne: 11x

6. Měli byste zájem o pronájem (za symbolickou cenu) nebo zapůjčení popelnic na tříděný odpad (papír, plasty)? (Byly by pro Vaši potřebu na Vašem pozemku a po naplnění byste je ve svozových dnech připravili před dům, jako to děláte v případě černých popelnic.)
Ano: 10x
Ne: 7x

Nákup popelnic by proběhl v případě získání dotace. Žádost o dotaci bude podána na jaře 2022. Dva zájemci o zapůjčení popelnic neuvedli své jméno, pokud tedy jejich zájem trvá, nechť se přihlásí na OÚ.

7. Měli byste zájem o kompostér? (Bio odpad nejvíce zatěžuje systém – tvoří nejtěžší část směsného komunálního odpadu. Pokud by se nám podařilo v co největší míře omezit vhazování tohoto odpadu do směsi, ušetřili bychom nejvýznamnější část nákladů. Kompostéry by obec zakoupila z dotace a vy byste si je po 5 letech odkoupili za zůstatkovou cenu. Občané v jiných obcích mají většinou zájem rovnou o dva – do jednoho vhazují čerstvý bioodpad a z druhého berou již hotovou zeminu.)
Ano, o jeden: 2x
Ano, o dva: 9x
Ne: 6x

I nákup kompostérů by proběhl v případě získání dotace. Žádost o dotaci bude podána na jaře 2022. Jeden zájemce o kompostér neuvedl své jméno, pokud tedy jeho zájem trvá, nechť se přihlásí na OÚ.

8. Dokázali byste si poradit s vývozem popelnic i v zimním období jen jednou za 14 dní? (Tímto způsobem bychom také ušetřili velkou část nákladů.)
Ano: 12x
Ne: 5x

9. Měli byste zájem o vybudování mini RE – USE centra? (Místo, kam lidé donesou věci, které již nepotřebují, např. již malé dětské kolo, a jiní si ho zde vezmou, protože by ještě mohli použít. Tímto se také částečně zmenší objem odpadu.)
Ano: 6x
Ne nebo je mi to jedno: 11x

Děkujeme všem, kteří nám doručili vyplněné dotazníky. Na základě Vašich názorů připravujeme novou obecně závaznou vyhlášku řešící odpadové hospodářství naší obce.