Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Odpady

Za měsíc květen (a přibližně stejně každý jiný měsíc) zaplatila obec za likvidaci pevných odpadů celkem cca 16.500,-Kč.
Z toho směsný netříděný odpad : 7.218,-Kč, tříděný: 9.282,-Kč. (Odměna obci za třídění odpadu (vratka) : cca 2.400,-Kč/měsíc.)
V součtu za celý rok se jedná o značně vysokou sumu. Občané se podílejí na placení těchto nákladů částkou 400,-Kč/os za rok a tento příjem činil v loňském roce 56.000,-Kč, zbytek dotuje obec.

S účinností od 1.1.2020 byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a všechny obce tak musely přepracovávat své vyhlášky o poplatcích za komunální odpad a mnoho obcí využilo této situace a poplatky zvýšilo (například Bobrová na 600,-Kč/osoba za rok).

Současné zastupitelstvo se bude snažit stávající cenu pro občany co nejdéle udržet, ale pouze za podmínky, že se podaří odstranit problém, který nám všem svoz odpadů výrazně prodražuje.

Tímto problémem jsou lidé, kteří vhazují odpad do obecních kontejnerů, aniž by platili obci poplatky – občané Radešína prostřednictvím rozpočtu obce tak platí likvidaci odpadů i za ně. Do května 2020 byl jedním takovým dokonce majitel zdejšího hotelu, který plnil naše kontejnery např. množstvím prázdných skleněných lahví. Občané za něj platili likvidaci tohoto tříděného odpadu 10 let.
Dalšími parazity na systému komunálního odpadu jsou zde nežijící osoby, které obcí jen projíždějí, a protože kontejnery jsou tak pohodlně přístupné, zastaví zde, vyloží z kufru auta plné pytle odpadu, vyhodí je a zase jedou dál. Toto jednání vadí i místním občanům. Chataři, kteří platí obci poplatek za likvidaci odpadu, mají právo obecní kontejnery využívat.

Jedním ze způsobů, jak tomuto jednání zamezit, je přesun kontejnerů na jiné místo, které by nebylo z hlavní silnice tak snadno dostupné. Pečlivě jsme zvažovali několik možností, každá z nich má své výhody a nevýhody, své zastánce i kritiky. Pro žádné místo nebude 100% občanů, to je jisté. Zastupitelé odsouhlasili vybudování nového místa pro odpady na parcele 50/5 (pastvisko). V prvním kroku bychom zrealizovali zpevněnou plochu vysypanou štěrkodrtí, v dalším pak zámkovou dlažbu a živý stálezelený plot okolo celého „hnízda“ tak, aby pohledově toto místo nerušilo občany, kteří mají v blízkosti své nemovitosti.

Nevýhody (větší vzdálenost pro občany bydlící směrem na Bobrovou) budeme postupně řešit dle reakce občanů (ponecháním menší části kontejnerů na zastávce, zavedením pytlů s tříděným odpadem pro seniory a jejich odvážení, apod.). Jsme přesvědčeni, že výhody, to znamená snížení nákladů na likvidaci odpadu a také estetické hledisko (kontejnery budou schované stranou a nebudou hyzdit centrální část obce ani zámecký park) výrazně převáží.

Jen pro připomínku – z loňského dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 52% občanů Radešína, vyplynulo, že přesunutí kontejnerů na jiné místo je pro vás priorita číslo dvě s počtem preferenčních bodů 97 (hned za chodníkem s počtem bodů 116).