Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Zpráva o vodovodu a kanalizaci obce

1.VODOVOD
a) odběr vody za rok 2019
Vysvětlení tabulky: obec čerpá ze země 5.409m3 pro své potřeby (zdroje dosud měřeny nejsou), z toho 801m3se použije na proplach úpravny, který odtéká do potoka. Do vodojemu je čerpáno 4.608m3 a k odběratelům se dopraví 4.326m3 (ztráty v potrubí 6,12%), odběr občanů činil 3.926m3 a odběr drobných podnikatelů činil 400m3. Sjednané množství s odběrateli je 5.745m3.


b) náklady na provoz vodovodu
Náklady na provoz vodovodu byly v roce 2019 nově účtovány dle skutečnosti do jedné účetní kapitoly i s podílem na položkách týkajících se více kapitol (účetnictví, pojištění apod.) a podařilo se sestavit skutečné náklady na provoz vodovodu. Níže uvádíme souhrnná čísla:
Náklady na provoz vodovodu obce195.455,-
Příjmy obce z vodného od odběratelů95.310,-
Příjmy obce od hotelu za předávanou vodu24.383,-
Ztráta (dotace obce)-75.762,-c) vyúčtování nákladů hotelu:
Vzhledem k nevyjasněnému stavu v roce 2019 byla provedena dílčí provozní kalkulace nákladů za předávanou vodu hotelu s požadavkem na úhradu 39%, což činilo za rok 2019 částku 24.383,-Kč.


2. KANALIZACE
a) množstvi odpadních vod (OV) za rok 2019:
b) náklady na provoz:
Náklady na provoz kanalizace byly v roce 2019 obdobně jako u vodovodu nově účtovány dle skutečnosti do jedné kapitoly i s podílem na položkách týkajících se více kapitol (účetnictví, pojištění apod.) a podařilo se sestavit skutečné náklady na provoz kanalizace. Níže uvádíme souhrnná čísla:
Náklady na provoz kanalizace obce114.296,-
Náklady hrazené za ČOV85.045,-
Náklady celkem199.341,-
Příjmy obce ze stočného od odběratelů91.718,-
Příjmy obce od hotelu za stoku E4.303,-
Ztráta (dotace obce)-103.320,-

c) výhled na rok 2020:
V tomto roce bude proveden monitoring (kamerování) celé stokové sítě a provede se oprava stoky B a výměna potrubí na stoce C1 (potrubí DN150 za DN250 v délce 28m – odhad 100tis.Kč). Obec objednala studii řešení nové ČOV u projekční kanceláře VH ateliér s.r.o. Po projednání se Svazkem a VAS a.s. předpokládáme zahájení projekčních prací v průběhu května-června. Pro novou ČOV obec vyřizuje směnu pozemků.