Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Co se podařilo v roce 2019?

 • Zřídit webové stránky obce a pravidelně informovat občany o všem důležitém, co se v obci děje
 • Úřední deska je pravidelně doplňována nejen na webových stránkách, ale i fyzicky na vývěsce před hasičskou zbrojnicí
 • Vychází informační bulletin
 • Zamezit vypouštění dešťových vod z rodinných domků do splaškové kanalizace
 • Nakoupit 1/3 moderních domovních vodoměrů s dálkovým odečtem a provést montáž v souladu s předpisy a jejich zaplombování
 • Provést kamerové zkoušky kanalizace, připravit opravu poškozené části a opravit největší závady na šachtách
 • Po mnoha náročných zkouškách s dodavatelem upravit provoz úpravny vody do vyhovujícího stavu
 • Provést technickou evidenci a pasportizaci vodovodní a kanalizační sítě
 • Uzavřít odběratelské smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod v souladu s předpisy s cca 40% občanů
 • Vyřešit nežádoucí parkování na travnatých obecních pozemcích v prostoru před hotelem a podél Pivovarského rybníka
 • Vybrat nedoplatky vodného a stočného za uplynulé roky (v řádu desítek tisíc korun)
 • Zreálnit výběr poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt tak, aby obsazenost vykazovaná provozovatelem odpovídala běžnému stavu (35% oproti vykazovaným 8%). Zatímco za rok 2018 a za předchozí roky byl vybráno kolem 18.000 Kč/rok, v roce 2019 bez posledního čtvrtletí bylo zaplaceno již 98.191 Kč.
 • Zorganizovat anketu mezi občany Radešína, které se zúčastnila nadpoloviční většina obyvatel a ze které vyplynuly priority pro další rozvoj obce
 • Opravit okna na obecním bytovém domě č. p. 2 a instalovat střešní okno do bytu číslo 6
 • Převést pozemek u autobusové zastávky do vlastnictví obce darem od původních vlastníků
 • Opravit místní komunikaci RD 14 – hájovna a zpět směrem k zámku
 • Schválit zadání územního plánu Radešín a zahájit práce s předpokládaným dokončením v 2020
 • Nechat zpracovat dopravní koncepci obce a připravit první opatření – zamezení nežádoucího průjezdu obcí
 • Vydat výroční almanach obce – "Střípky ze života v Radešíně 2019"
 • Zorganizovat více akcí pro děti a občany (Den dětí, Silvestr)
 • Připravit dětem plochu pro bruslení
 • Upravit rozsah směny pozemků s rybáři tak, aby nedošlo k finanční škodě pro obec