Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Odpověď na dopis

Vážený pane Bartoši,
vedení obce Vám tímto odpovídá na Váš dopis zaslaný na email obce dne 22.12.2019 a 23.12.2019 uveřejněný na webu www.radesin.cz, provozovaným společnosti Faster s.r.o. z Brna. Úvodem bychom Vám rádi nabídli, abyste místo psaní těchto dopisů, raději nás osobně navštívil, kde bychom věci mohli podrobněji probrat a vyjasnit. Vyvěšování těchto dopisů na webech ničemu neprospívá a není to cesta, kterou bychom preferovali.

1. Revokace usnesení zastupitelstva ze dne 3.4.2018 o směně pozemků
Současné vedení obce si nemyslí, že je povinností obce zajišťovat parkovací plochy ani jiné plochy pro podnikatelské subjekty na území obce. Revokace byla schválena 100% hlasy zastupitelů především z těchto důvodů:
 • Jak bylo vysvětleno v zápise ze zasedání 10.12.2019, není možné směňovat metr čtvereční za metr čtvereční za situace, kdy tržní cena směňovaných pozemků je výrazně rozdílná. Realizací Vámi uvažované směny, by byla obci způsobena značná škoda. Dle předběžných informací znalce je parc. Č. 50/1 vhodné jako stav. parcela a má cenu cca 300 kc/m2 a pozemek pod hrází je nezastavitelný a má dle předběžného názoru znalce hodnotu 50,-kc/m2. Odhadovaná výše škody by byla tedy cca 370.000 Kč.
 • Vámi vybraný budoucí uživatel pozemku pod hrází p.Škorpík se vyjádřil, že by nebyl ochoten hradit obci nájem za využívání obecního pozemku pro parkování hostů hotelu, což je z hlediska nakládání s veřejným majetkem nepřípustné.
 • Pokud má p. Škorpík zájem, může si pozemek od současných majitelů odkoupit. Není zde relevantní důvod, aby do této transakce zasahovala obec.
 • Dalším důvodem byl nezákonný postup při realizaci této transakce, na což noví zastupitelé upozorňovali již 10.12.2018 na pracovní schůzce 2.1/2018. Pozemek by musel být nejprve převeden do majetku obce. Po té by musela obec vyvěsit na úřední desku záměr - informaci, že má v úmyslu pozemek pronajmout. V dalším kroku by byla obcí vybrána nejvýhodnější nabídka.
  Ze předem sjednaných podmínek by pak tento nájemce mohl začít s úpravami pronajatého pozemku.
  Jaký byl však průběh? Aniž by došlo k převodu pozemku na obec, k vyvěšení záměru na úřední desku a podpisu nájemní smlouvy – pan Škorpík začal zavážet cizí pozemek sutinami z přestavby sklepů svého hotelu (červenec, srpen 2018) a na tomto cizím pozemku budovat bez povolení své parkoviště a rovněž bez povolení a jakéhokoliv projektu provedl přeložku kanalizační stoky.
 • Pokud jde o pozemek parc.č.47/1, tj. travnatá plocha u RD manželů Pulcových – jak plyne ze zápisu ze zasedání zastupitelstva z 10.12.2019, obec tento pozemek zahrnuje do záměru směny s Rybářstvím Kolář a.s. a má v úmyslu tento pozemek převést manželům Pulcovým dle podmínek dohodnutých při odkupu pozemku pod vodárnou. Je smutné, že na tuto směnu musí manželé Pulcovi čekat již 24 let.

  2. Ceny vodného a stočného
  Náklady na vodné a stočné vychází z ročního sledování a správného evidování jednotlivých položek týkajících se vodovodu a kanalizace. Při Vašem „rychlém předání agendy“ se na obci nenašly žádné relevantní kalkulační podklady, ze kterých by byla patrná evidence skutečných nákladů. V kalkulaci 2020 vyvěšené na úřední desce jsou náklady řádně uvedeny a výše vodného a stočného již odpovídá realitě včetně odpisů a tvorby finanční rezervy, která měla být ze zákona č.274/2001 Sb. tvořena. Tato rezerva byla k 1.1.2019 nulová.

  Cena vodného a stočného pro občany je rozhodnutím zastupitelstva. V 05/2019 byla odsouhlasena dotace ve výši 1/4. Po získání skutečných údajů za rok 2019 a předpokladu na rok 2020 bylo rozhodnuto o nenavyšování cen a dotace bude tvořit téměř 1/2 pro stočné a cca 1/3 pro vodné. A to za situace, kdy nás čekají investice do vodovodní a kanalizační sítě.

  Rozdílná cena pro občany s trvalým a bez trvalého pobytu
  K této problematice Vám sdělujeme, že se opíráme o nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ze dne 4.6.2019. V tomto judikátu si můžete přečíst, že nedotování cen ze strany obce odběratelům bez trvalého pobytu nedochází k diskriminaci. Bylo též konzultováno s právníky. Má to svou logiku, neboť tito občané nepřispívají nijak do rozpočtu obce. Tudíž každý občan má možnost přihlásit se v naší obci k trvalému pobytu.

  3. Limity pro odběr vody ve smlouvách s občany
  K této problematice Vám sdělujeme, že limit ve smlouvě s odběratelem je povinnost uvést ze zákona 274/2001Sb. v platném znění, §8, bod 16 a povinnost uzavřít písemnou smlouvu s odběratelem je z §8, bod 6 téhož zákona.
  Toto ustanovení jednak chrání občana a zároveň umožňuje obci tvořit bilanční rozvahu potřeby vody za rok dle uzavřených smluv a sledovat,
  - zda má dostatečnou kapacitu zdrojů vody s ohledem na jejich vydatnost a s ohledem na povolení množství, které se může ze země čerpat
  - zda by nemohlo dojít k nadlimitnímu vypouštění vod do kanalizace a nesplnění limitů vůči provozovateli ČOV.


  4. Náklady na provoz a pořízení nové ČOV
  K tomuto Vám sdělujeme, že základní informace jste mohl najít v informaci č.15. Někteří zastupitelé obce a odp. zástupce absolvovali cca 12-15 jednání v této věci a získané poznatky sdělili ostatním zastupitelům a shrnuli do informace č.15. Vám konkrétně byla navíc nabídnuta schůzka, na kterou jste se nedostavil a na další mailovou korespondenci jste již nereagoval. Jen ve stručnosti – např. ve variantě vstupu do Svazku by stočné bylo 41,20 Kč/m3 + poplatek 100 Kč osobu/rok vč. DPH bez dalších úhrad provozních nákladů ze strany obce. Jen pro srovnání – na příští rok netušíme, kolik bude chtít p.Škorpík po obci, kusé informace z jeho strany hovoří o 130.000,-Kč za čovné plus 120.000Kč za kaly (přepočet na 1m3 =62,50Kč plus náklady na kanalizaci obce a celkem to dělá 85,5Kč/m3) – bohužel písemnou kalkulaci obec dosud neobdržela, v naší kalkulaci 2020 vycházíme zatím z obvyklých cen v okolních obcích (50.000,-Kč za kaly).

  5. Vrt a vodovod ve vlastnictví p.Škorpíka
  Ano, vody z vrtu je třeba si vážit. Pro upřesnění – vrt by měl být v majetku pana Škorpíka, ale na čerpání vody z tohoto vrtu má povolení pouze obec – nikoliv pan Škorpík.
  K dnešnímu dni obec překračuje povolené limity čerpání. Vrt a vodovodní řad mezi vrtem a sběrnou studnou se dosud provozují nelegálně a to jsou další z věcí, které se musí dát co nejdříve do pořádku.

  P.Škorpík si mohl na jednání s VUNMNM vybrat, zda
  - bude pouze odběratel a obec bude provozovat vrt s potrubím do studny
  nebo
  - bude provozovatel vrtu a vodovodního řadu s tím, že musí mít veškerá povolení pro provozování vodovodu, odpovědnou osobu a uzavřenou dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů (s obcí) a na jednání si vybral druhou možnost.
  Z toho plyne pro p.Škorpíka několik povinností: - vyřídit si potřebná povolení, - uzavřít dohodu s obcí, - osadit na vrt měření a provést přímé propojení vrt – hotel a do sběrné studny bude odbočka s měřením pro obec, obec bude též měřit svůj zdroj.
  Následně se vydají 2 povolení pro odběr vody, každý podle vlastníka zdroje.
  Tolik právní otázka. Technické řešení, na které narážíte, je věcí projektu, který se zavázal zajistit jako provozovatel vrtu a potrubí do sběrné studny p.Škorpík. Obec toto konzultovala a nejedná se o nic, co by nešlo zrealizovat.