Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Rekapitulace

Vážení občané,
vzhledem k dotazům některých z Vás na problematiku okolo ČOV se v tomto textu pokusím o rekapitulaci. Pokud by ani to nepomohlo, stačí, když napíšete požadavek na email obce a odpovíme nebo zorganizujeme schůzku pro občany, které to zajímá. Tak tedy:

ČOV a její kapacita:
ČOV od roku 2016 nefunguje – v první fázi bylo tvrzeno, že „vzorky vychází“, pak byla fáze „kdy vzorky nevychází“ a nervozita z ČIŽP, dnes asi „vychází“ (obec není informována) - ale stav potoka hovoří za vše. Hledají se příčiny a p.Škorpík za nefunkční stav na proběhlých jednáních s úřady viní obec.

Po cca roce, co se problematice věnujeme, lze zhodnotit stav z našeho pohledu takto:

1. Kapacita ČOV pro čištění je 96 EO dle posudku z 06/2019 (ekvivalentní obyvatel = osoba trvale bydlící, provozovny a jiné osoby se na EO přepočítávají). Nátok z obce je 120-130EO (trvale žijící + rekreanti + provozovny: kadeřnictví 3EO, myčka 5EO, keramická dílna 3EO), nátok z hotelu při max.obsazenosti lze odhadnout 150-180EO (50-80EO ubytovaní, 50-100EO restaurace) – údaje odhadujeme, nikdy nebyly v žádné dokumentaci zmíněny.
Celkem hrubý odhad 300EO, což znamená výrazné přetížení ČOV.

2. To však není všechno, dle sdělení p.Škorpíka jsou na ČOV vypouštěny i odpadní vody z pivovaru pdf. Ty jsou cca 10x agresivnější než vody z domácností a podstatnou příčinou, proč ČOV občas zcela zhavaruje. Nefungování ČOV se časově shoduje s otevřením provozu pivovaru – první fáze byla v duchu „pivovar má uzavřený cyklus“ a do ČOV nic neteče, dnes jsme ve fázi, kdy cyklus „již tak uzavřený není“ a do ČOV se pivovar vypouští. Dopad na EO není v možnostech tohoto článku určit, může se jednat až o dalších 100-300EO. Všichni technologové a projektanti nám sdělili, že tyto vody do biologické ČOV nelze vypouštět (pouze po náročném předčištění), 10m3 splaškových vod z domků = 1m3 vody z pivovaru, takže stačí vypustit 2m3 vod z pivovaru a denní kapacita ČOV je vyčerpána a to se nesmí jednat o chemikálie z čištění tanků.

3. Na tom všem je smutné, jak se nám neříká pravda a hledají se příčiny jinde. Během doby, se prokázalo, že za nefunkční ČOV nemohou ani koně u Tulisů (na udání byly zkontrolovány ČIŽP – pdf), ani čerpací stanice před RD32+34 (vyměněna 2018), ani dešťové vody z obce (po jejich odstranění ČOV stále nefunkční) a ani myčka u Neubauerů, která byla řádně povolena, má předčištění a byla též kontrolována ČIŽP.

K tomuto komentář: před posledním jednáním s úřady p.Škorpík informuje obec a úřady, že je kritický stav ČOV z důvodu dešťových vod – přitom při jednom dešti z jeho měření (viz jeho web) plyne, že nateče 20m3/den a o týden později při stejném dešti nateče přes 40m3/den a druhý den už neprší a teče stále přes 40m3/den (běžně z obce natéká 10-15m3/den). Každý z Vás se může podívat do šachty před hotelem, jaký je nátok z obce normálně a jaký při dešti – prakticky se to neliší, průtok zhruba odpovídá puštěnému jednomu kohoutku u umyvadla. Před odstraněním nátoku dešťových vod se jednalo o výrazný rozdíl.

4. ČOV je prostě 2-3x přetížena v letním období a cca 1,5x v zimním období při běžném provozu. Pokud však dojde k jednorázovému vypuštění odpadních vod z pivovaru, zhavaruje ČOV zcela během jednoho dne a je vypozorováno, že standardně do dvou dnů se vyváží kaly. Dříve se kaly vyvážely 1-2x/rok, letos jsme byli informováni o vývozu cca 6-10x.

5. Během 2019 proběhlo několik jednání s úřady, kde se p.Škorpík vždy snažil svalit vinu na obec (viz články typu „Kritický stav ČOV“ apod.). Povodím Moravy a VUNMNM mu bylo sděleno, že na přetížení ČOV má jednoznačnou vinu on jako provozovatel, protože obci nestanovil limity pro přebírané odpadní vody (m3/den).

6. Tristní stav dokresluje i to, že pro provoz ČOV chybělo do 02/2019 povolení k podnikání, povolení k provozování s určenou odpovědnou osobou a to, že do roku 2018 nebyla žádná písemná dohoda s obcí (zákon to přitom vyžaduje) a dohoda z roku 2018 pdf neobsahovala ustanovení vyžadovaná zákonem (mj. již vzpomínané limity). Dá se to přirovnat k řidiči náklaďáku, který si nechá přetížit nákladem auto, řídil bez řidičáku, neměl technickou a policii tvrdí, že za to on nemůže, že vinen je zákazník.

7. Nové vedení obce 6 měsíců zjišťovalo, jak na tom celý kanalizační systém je a průběžně doplňuje technickou evidenci tak, aby byly zřejmé zadávací údaje pro další postup související s intenzifikací staré ČOV nebo výstavbou nové ČOV, tj. pravdivé údaje, co natéká na ČOV a v jakém množství – bez těchto údajů nelze situaci změnit.

Jak je na tom stávající ČOV?
1. Všichni, které jsme kontaktovali (technolog VAS a.s., projektant ČOV v Mirošově, Povodí Moravy, provozovatel z Bobrové) a vyjádřili se nám k technologii ČOV v Radešíně se shodli, že je to "mrtvola, kterou nemá cenu oživovat", tzn. že se jedná o zastaralou technologii a zařízení na konci životnosti a nebyli by ochotni ji v tomto stavu provozovat. Rozhodně neplatí, že stačí vyměnit čerpadlo a zařízení funguje dál, jak je tvrzeno na spřáteleném webu.
2. To, že se jedná o mrtvolu, kterou nemá cenu oživovat, svědčí i rekonstrukce provedená v roce 2018 s nulovým výsledkem na kvalitu čištění. Finance, které do toho vložila obec, lze hodnotit jako zmařenou investici do cizího majetku, která se obci nevrátí.

Jaké je řešení?
1. Na základě mnoha schůzek a konzultací má situace jen jedno řešení - a to výstavbu nové ČOV. A to dříve nebo později. Pokud si někteří myslí, že lze zařízení ČOV oživit, narazí mj. na limity dané hygienou, kdy nebudou splněna ochranná pásma obytné zóny.
2. Jak jsme byli schopni zjistit u specializovaných projektantů a technologů, je vhodná velikost ČOV pro obec 200-250EO (nutno zvážit dopojení Zámku a dosud nenapojených obyvatel a rozvoj) pro obec+hotel 400-450EO bez vod z pivovaru.
3. Z ekonomického hlediska je nová ČOV pro obec cca 6mil.Kč a bez dotací je to pro nás nereálné. S dotacemi má však smysl dokončit i kanalizaci v celé obci vč. Zámku apod. a lze očekávat cenu 10-15mil.Kč. Ze strany obce by byl podíl 25-30%, tj. dle rozsahu stavby 3-5mil.Kč.
4. Hotel pdf i Zámek byli vyzváni, aby obci do 30.11.2019 sdělili, zda mají zájem se napojit na uvažovanou novou ČOV, neboť se jedná o dominantní subjekty z hlediska množství odpadních vod. Zámek potvrdil zájem se napojit včetně finanční spoluúčasti. Hotel se vyjádřil emailem, že za podmínky nemožnosti vypouštění vod z pivovaru se nenapojí pdf - přesto čekáme na písemné vyjádření do 30.11.2019.

Problematika intenzifikace stávající ČOV
1. Pan Škorpík má nařízeno VUNMNM a Povodím Moravy, aby předložil projektové řešení pro situaci do doby výstavby nové ČOV.
2. V této souvislosti požádal obec o souhlas s umístěním dalšího zařízení na pozemek obce (jako podklad zaslal katalogový list). Obec mu sdělila, že je nutné předložit projekt zpracovaný autorizovanou osobou vodohospodářem tak, jak vyžadují úřady schvalující tento záměr.

K tomuto jednu dokreslující poznámku: Dosavadní veškeré úpravy provedené p.Škorpíkem vykazují značné vady – např. přeložka kanalizace z roku 2019 před ČOV nyní dodatečně povolovaná nemá dostatečné krytí pod parkovištěm a je provedena z materiálu, který tlakům od vozidel neodolá, může prasknout nebo se zdeformovat v hrdlech a nabírat spodní vodu, což je pro ČOV problém stejný jako dešťové vody. Dále vybudoval odlehčení před česlemi přímo do potoka, což je v rozporu s předpisy.

3. Obec požádala v rámci zpracovávání územního plánu o předběžné vyjádření hygienu o vhodnosti umístění zvětšené ČOV v obytné zóně. Hygienik se vyjádřil, že takové zařízení umístit v obci je zcela nevhodné z důvodu hluku a mikrobiálních organismů (salmonely apod.) šířených v podobě aerosolu do ovzduší v okolí a je nutné je umístit mimo obec, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob žijících v blízkosti zařízení pdf a nemohlo dojít k ovlivnění vodních zdrojů jako kauza v létě 2018, kdy došlo k přelití studny S2 a touto vodou se dostaly bakterie ze znečištěného potoka do pitné vody. Jak dlouho jsme pili kontaminovanou vodu nikdo neví.

Co dál?
1. Po právní stránce je současný stav nejasný - smlouva s provozovatelem z roku 2018 je z jeho strany vypovězena pdf pdf pdf a končí 31.1.2020.
2. Obec zaslala návrh nové smlouvy (včetně uvedení limitů), dosud máme pouze ústní sdělení, že nebude ze strany provozovatele ČOV podepsána.
3. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou službu, bude provozovatel ČOV mít ze zákona povinnost zajistit čištění i po 31.1.2020 s tím, že vystavuje sebe i obec postihu pro neplnění zákonných povinností.
4. Zastupitelstvo dnes stojí před rozhodnutím o výstavbě nové ČOV a to ze 2 důvodů:
 • ČOV je dožité zařízení s malou kapacitou
 • ČOV o větší kapacitě nemůže být umístěna v obytné zóně a před zdroji vody a zároveň se musí vzít v úvahu, že obec nemá naspořeny žádné peníze ve fondu pro opravu vodovodu a kanalizace jak jí ukládá zákon již 20let.
  5. Jedna z možností, kterou zastupitelstvo zvažuje, je požádat o vstup do Svazku, který by pro nás zajistil dotace, projekt a výstavbu nové ČOV a převzal by jednání s p.Škopíkem, které je pro obec nesmírně vyčerpávající a nikam nevede. Výše uvedený finanční podíl obce by zůstal s tím, že je možné ho Svazku splácet.
  Druhá možnost je výstavba vlastními silami (včetně zabezpečení dotace) - je též možná, ale je otázka, zda na to máme síly, čas a kapacity – je to spíš pro uvolněné starosty. Též otázka administrace, aby se třeba dotace nemusela vracet (viz kauza ve Fryšavě), výběrových řízení, právních věcí apod.
  6. V případě vstupu do Svazku by cena stočného byla svazková, tzn. pro občany cca 42Kč/m3 (stav 2019) a obec by to již nestálo nic. Pro informaci cena v Mirošově je 43Kč/m3 a obec doplácí 7Kč/m3, v Bobrové 35Kč/m3 a doplatek obce 35Kč/m3. Cena u nás je dnes 35Kč/m3 (bez kalů!), obec dotuje 9Kč/m3. V případě vstupu do Svazku by obec hledala cestu, jak občanům s trvalým pobytem cenu kompenzovat.
  7. Jaká cena se očekává příští rok? Nevím, jak rozhodne zastupitelstvo, ale pro občany s trvalým pobytem se neplánuje zdražení (stočné i vodné bude dotováno), pro odběratele bez trvalého pobytu bude vodné i stočné dle skutečných nákladů bez dotace ze strany obce. K tomu budou na webu obce do konce roku uveřejněny kalkulace vodného a stočného, pro které nám však chybí dodat kalkulace od p.Škorpíka za čištění odpadních vod. Tuto svou zákonnou povinnost bohužel nikdy neplnil a nedodal ji přes výzvy obce ani pro letošní rok 2019 (mělo být do 31.12. 2018) ač byl již několikrát vyzván a zároveň byl vyzván i pro následující rok 2020 (nutno předat do konce tohoto roku 2019). Pan Škorpík byl upozorněn, že kalkulace a vyúčtování se zasílají na ministerstvo zemědělství a jejich nedodáním se vystavuje postihu (jedná se o regulované a státem kontrolované ceny).

  Pokud jste dočetli až sem a není Vám něco zřejmé, napište na obec a pokusíme se vše dovysvětlit. Na věci je smutné to, že dohodnout se na něčem s provozovatelem ČOV je velmi obtížné - údaje o příčinách nefungování jsou zamlčovány a znalosti ohledně řízení ČOV nejsou na dostatečné úrovni. Myslím, že i předchozí vedení obce by si mělo vzpomenout, jak řešili dešťové vody a jak v podstatě netušili 3 roky, co s problémem ČOV podniknout.

  Zdeněk Tulis, odpovědná osoba za provoz kanalizace a vodovodu dle §6 zákona