Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Územní plán? Proč?

Obec Radešín nemá aktuálně zpracovaný územní plán. Pro rozhodování o výstavbě na našem území se v současné době používá dokument „Vymezené zastavěné území“, který vznikl v roce 2010 (viz www.obecradesin.cz/uzemniplan.php). S ohledem na historicky a krajině cenné území, které v obci máme, nás aktuálně platný dokument „Vymezené zastavěné území“ nechrání před možnou nevhodnou, nežádoucí či nepřiměřenou budoucí výstavbou.

Důvody pořízení územního plánu jsme diskutovali na veřejné schůzi konané dne 29. května 2019 s panem Ing. Arch. Martinem Zezulou a jejich krátké shrnutí vám zde přinášíme.

Aktuálně platná zakonná úprava, tedy stavební zákon, umožňuje rozvoj v nezastavěném území obce pouze do 31. prosince 2020. Stavební zákon tak přímo obcím doporučuje pořízení územního plánu do tohoto data tak, aby nebyl jejich vývoj omezen pouze na vydefinované zastavěné uzemí.

Hlavní důvod pořízení územního plánu obce je ale obecné stanovení koncepce rozvoje naší obce a celého jejího okolí (katastrálního území), ochrana hodnotných míst v obci a nastavení pravidel pro novou výstavbu s ohledem na zájmy obce, ale i majitele nemovitostí.

Územní plán v reálu například určuje, co je do budoucna možné dělat s tzv. brownfieldy (nevyužívané zastavěné plochy jako například bývalý „prasečák“ či lihovar), vymezuje nové možné pozemky pro bydlení a koncipuje rozvoj celé obce i s uvážením rozvoje v čase tak, aby se zamezilo překotné a neuvážené výstavbě například typu satelitní vesnice či chatové osady. Součástí územního plánu je také řešení dopravní situace v obci, tedy koncepce dopravní a technické infrastruktury tak, aby se zvýšila bezpečnost provozu v obci a omezil se co nejvíce to půjde vliv dopravy na náš každodenní život. V neposlední řadě se také územní plán zabývá koncepcí krajiny a její ochranou a oživením našeho okolí drobnými prvky.

Územní plán je základní dokument, kdy se obec (a nemyslíme tím pouze zastupitelstvo, ale i občany a vlastníky nemovitostí na území obce) zamyslí nad využíváním a ochranou území a myšlenky vloží prostřednictvím architekta a pod jeho vedením do „papírové podoby“ tak, aby se zajistil rozvoj obce v dlouhodobém horizontu. Vzniklý územní plán pak bude sloužit obci jako koncepce pro rozvoj, ale i účinná ochrana před možnou výstavbou v budoucnu, která by byla v rozporu s tím, co bychom v obci chtěli a vydefinovali jsme si právě v územním plánu.

Samotné pořízení územního plánu je dlouhodobý náročný proces, a to právě kvůli tomu, že se může týkat zájmu každého z nás a to jak soukromých zájmů tak zájmů obecních, veřejných.

V současné době jsou také pro pořízení územních plánů vypsány štědré dotační programy, aby náklady z obecních rozpočtů byly minimální. Kraj Vysočina poskytuje dotaci ve výši 75% z ceny ÚP. Nacházíme se tedy v období, kdy je zcela rozumné územní plán pořídit.