Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Zdražení stočného

Cena za stočné se skládá:
 • z ceny za provoz ČOV
 • z nákladů na provoz kanalizace ve vlastnictví obce
 • nákladů na tvorbu finanční rezervy dle plánu finanční obnovy, který nám nařizuje zákon


  Cena za provoz ČOV
  Provozovatelem ČOV je Ing. Miloslav Škorpík. Cenu za provoz ČOV s ním dojednal bývalý starosta, pan Bohuslav Bartoš. Za rok 2018 (fakturováno v lednu 2019) to bylo 130.218,- Kč.
  Tvrzení uvedené na www.radesin.cz, že tato cena se již 10 let prakticky neměnila, považujeme za zkreslené a zavádějící.

  V tabulce na http://www.obecradesin.cz/stocne/, je přehled vývoje výše fakturace za provoz ČOV od jejího provozovatele zpracovaný na základě účetních dokladů. Od roku 2010 do roku 2016 se pohybovala tato částka kolem 80.000,-Kč. V roce 2017 to bylo 106.618,-, v roce 2018 a 2019 cca 130.000,-Kč. Tedy za 2 roky (2016-2018) nárůst o cca 50.000,- Kč (navýšení během 3 let o 60% při inflaci cca10%).

  Současnému vedení obce jde o to, aby byla fakturována jen částka, na kterou je dle zákona nárok, a která je řádně podložena účetními doklady, neboť platby za ČOV tvoří 80% nákladů za odpadní vody a dosahují výše 30Kč/m3. Provozovatele ČOV jsme několikrát vyzývali k předložení vyúčtování nákladů na ČOV za 2018 včetně dokladů toto prokazujících a plánovaných nákladů na 2019 tak, jak nám ukládá platná legislativa, zatím však marně.

  Náklady na provoz kanalizace ve vlastnictví obce
  Běžné náklady na kanalizaci ve vlastnictví obce jsou cca 20-30tis. Kč za rok bez odpisů.

  Do stočného jsme povinni promítnout dle platných předpisů i odpisy nově pořízeného majetku. Jak je uvedeno
  v http://www.obecradesin.cz/investicekanalizace/, byla v letech 2017-18 zrealizována kanalizační stoka pro napojení 3 rodinných domů v celkových nákladech cca 700.000,-Kč. Tuto částku jsme povinni odepisovat dle předpisů a tvoří podstatnou část navýšení ceny stočného - cca 4Kč/m3.


  Náklady na tvorbu finanční rezervy dle plánu finanční obnovy
  Doposud nebyly žádné finanční rezervy na obnovu kanalizace tvořeny, což není v souladu s platnou legislativou. Na zasedání dne 28.5.2019 zastupitelstvo schválilo plán finanční obnovy vodovodu a kanalizace a na zasedání dne 18.6.2019 schválilo plán investic do obecního vodovodu a kanalizace na roky 2019-2022. Tyto dokumenty jsou ke stažení na http://www.obecradesin.cz/investicekanalizace/.

  Mnohé z těchto bodů již byly zrealizovány nebo jejich realizace právě probíhá.

  Jak vyplývá z tabulky na http://www.obecradesin.cz/stocne/ , výdaje na odvádění a čištění odpadních vod se zvyšují od roku 2015. Obec dosud hradila velkou část nákladů na stočné (cca 85%) z obecního rozpočtu a nepřenášela tyto náklady na občany v ceně stočného. Nyní muselo zastupitelstvo obce přistoupit k nepopulárnímu kroku a snížit dotaci stočného z obecního rozpočtu z cca 85 % na cca 30%. Důvody byly vysvětleny na zastupitelstvu dne 18.6. 2019.

  Podmínkou získání krajských či státních dotací na obnovu a investice do kanalizace bývá údržitelnost dotované investice. Ta se obvykle posuzuje dle toho, zda úhrady od odběratelů na základě platných cen stočného pokrývají náklady na její provoz (viz výše popsané složky ceny stočného).
  Pokud by obec i do budoucna výrazně dotovala stočné ze svého rozpočtu, ohrozila by či úplně znemožnila možnost získání krajské nebo státní dotace na obnovu a investice do kanalizace.

  Získání dotace je stěžejní pro další fungování kanalizačního systému obce.

  Kanalizační síť je ve velmi špatném stavu a v minulosti nebyly tvořeny žádné rezervy na její obnovu.
  Viz. záznam z kamerové zkoušky stokové sítě u zastávky. Chybné napojení potrubí, které vzniklo cca před 10 lety při rekonstrukci (vadné těsnění). foto 1, foto 2, foto 3, foto 4.
  Tyto vady budou muset být opraveny.

  Zároveň, jak bylo zjištěno v rámci místního šetření s vodoprávním úřadem dne 14.6.2019, ČOV je přetížena o 100-150% především
  v důsledku povolení připojování nových odběrných míst v minulých letech. Bude nutné uvažovat o stavbě nové ČOV a nezbytných souvisejících investicích do kanalizace. Výstavba nové ČOV je investicí v řádu milionů Kč a její realizace bez získání dotací by obec zadlužila a zatížila na mnoho let dopředu.

  Skutečná cena stočného pro tento rok tedy nesouvisí s tím, zda se změnilo složení zastupitelstva.

  Zároveň má zastupitelstvo potřebu se vyjádřit k informaci o zdražení stočného o cca 400% šířené obcí. Toto číslo m ožná odpovídá u odběratelů, kteří mají provozovny s velkým nárokem na odběr vody, která je pak vypouštěna do kanalizace.
  Díky nespravedlivě nastavenému předchozímu výběru stočného (paušální platba 400 Kč / rok a osoba bez ohledu na množství či účel) platily tyto provozovny na stočném 0,-Kč.
  Nyní budou platit dle odběru vody nebo paušálem dle platné vyhlášky a toto navýšení pro ně bude opravdu razantní.
  Dle názoru zastupitelů není v zájmu obce dotovat z obecního rozpočtu soukromé provozovny, ale používat obecní prostředky v zájmu všech občanů obce.

  Navýšení stočného u ostatních odběratelů lze demonstrovat na tomto modelovém příkladu:
  Z účetnictví obce byla namátkou vybrána jedna čtyřčlenná rodina (otec, matka, dvě malé děti). Doposud platila na stočném 4 x 400,-Kč/rok – tedy 1.600,-Kč/rok. Tato rodina má spotřebu vody za rok cca 120m3. Při ceně stočného 35,-Kč/m3 budou platit 120 x 35 = 4.200,-Kč a s poplatkem za odběrné místo 500,-Kč/rok to bude 4.700,-Kč/rok.
  Navýšení je tedy o 3.100,-Kč, což je asi 194% a souvisí s narůstajícími náklady na provoz ČOV fakturovanými jejím provozovatelem, zvýšenými náklady na odpisy v důsledku nových investic do kanalizace, nutností tvořit finanční rezervy na obnovu kanalizace, které doposud nebyly tvořeny, a také snížením dotování ceny stočného z obecního rozpočtu tak, aby nebyla do budoucna ohrožena možnost získání dotací na investice do kanalizace.

  Problematika ČOV, kanalizace a pitné vody je zásadní a musí se řešit bezodkladně a zastupitelstvo se jí zabývá téměř neustále. Bez ohledu na to, zda i občané toto cítí jako prioritu. Nebyl proto tedy žádný důvod, dávat tyto otázky do dotazníku pro občany. Přetížení kapacity ČOV potvrzené posudkem i Vodoprávním úřadem je také důvodem, proč starosta obce nebude povolovat nová napojení na splaškovou kanalizaci.

  A v neposlední řadě bychom Vás chtěli ubezpečit, že všichni zastupitelé mají snahu situaci s ČOV vyřešit s jejím provozovatelem.
  Provozovatel dostal od obce návrh dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků sovisejících kanalizací. Nyní se jedná o konečném znění dohody a též se začíná řešit možná technická řešení pro navýšení kapacity ČOV.
  Starosta obce požádal o vysvětlení po provozovateli ČOV, proč požaduje skokové navýšení o 180.000 Kč/rok za vývoz kalů.
  Z pohledu obce k tomu není žádný objektivní důvod. Změna systému vývozu kalů nebyla stávajícím zastupitelstvem požadována. Nic se ovšem nemění na faktu, že se budeme snažit s provozovatelem ČOV najít optimální řešení dle platné legislativy, které bude ekonomicky únosné.

  Žádáme občany, kteří mají nějaký problém s úpravou a kvalitou pitné vody, aby tyto problémy řešili se starostou obce.
  Starosta nesouhlasí s řešení problémů přímo se správci vodovodní sítě. Pokud se vyskytne problém jsou k tomu určeny úřední hodiny OÚ popř. mobil starosty.